مردم منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند

23آبان
مردم منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند
بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.